Hur Collactivate hanterar personuppgifter

I linje med vårt ledord "ENKELT" är det viktigt för oss att du förstår vilka uppgifter vi samlar in från dig och hur vi hanterar dessa. Vi prioriterar din trygghet när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Vi tar aktivt steg för att skydda dina personuppgifter. För att försäkra oss om att vi hanterar dina uppgifter på ett säkert sätt har vi utsett ett dataskyddsombud. Deras uppgift är att övervaka och verifiera att våra processer för dataskydd är korrekta. Dessutom genomgår alla anställda på Collactivate utbildning i dataskydd för att garantera att dina personuppgifter hanteras med största säkerhet.

Innehåll som kan döljas

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Personuppgiftsansvarig är Collactivate AB, organisationsnummer 559166-8586.
Ändamålet med personuppgiftsbehandlingarna styrs av Collactivate AB oavsett vilket helägt bolag
under Collactivate AB
som i praktiken utför behandlingen. Informationstexterna kommer referera alla
dessa bolag som Collactivate AB

Vad är en personuppgift och en behandling av en personuppgift?

En personuppgift är alla de uppgifter som direkt eller indirekt
kan kopplas till en fysiskt levande person. Det kan till exempel vara ditt
personnummer, ditt namn i kombination med din adress eller vilka bostäder du
intresserar dig av. En behandling av en personuppgift är det som görs med
personuppgifterna, oavsett om det utförs manuellt eller automatiserat. Det kan
t.ex. vara insamling, lagring, strukturering, bearbetning eller radering av
uppgifterna.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna utföra de åtaganden
vi erbjuder. I texterna nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar dina
personuppgifter utifrån den relation som du har med oss. I de detaljerade
texterna beskrivs vilka behandlingar som utförs, till vilket syfte, hur vi
samlar in dina personuppgifter och till vilka dessa kan delas med.

Vem får behandla dina personuppgifter?

Vi har interna rutiner och
riktlinjer för vem som får hantera dina personuppgifter. Det säkerställer vi
också genom att säkra våra system med behörighetshantering så att ingen
obehörig får tillgång till dina personuppgifter. Vi kan komma att behöva låta ett
annat bolag hantera dina personuppgifter t.ex. våra tjänsteleverantörer för
system där vi lagrar data. När vi låter ett annat bolag hantera dina
personuppgifter granskar vi alltid bolaget först och säkerställer genom
personuppgiftsbiträdesavtal att de följer våra krav och instruktioner på hur de
får hantera dina personuppgifter. Det finns även bolag där vi har delat
personuppgiftsansvar. I de fallen är dessa ansvariga för hanteringen av dina
personuppgifter. Vill du veta mer om när vi t.ex. har personuppgiftsbiträden
eller när vi har delat personuppgiftsansvar kan du läsa det i de detaljerade
informationstexterna nedan. Vi delar aldrig dina personuppgifter i
försäljningssyfte.

Var får personuppgifterna behandlas?

Vi lagrar din data inom
EU/EES och ställer samma krav på våra personuppgiftsbiträden och
tjänsteleverantörer. Våra avtal med personuppgiftsbiträden och
tjänsteleverantörer säkerställer att dessa följs av både dem och deras egna
biträden. Om personuppgifter skulle behöva hanteras utanför EU/EES följer vi
EU-kommissionens beslut om lämpliga länder, i annat fall utför vi en riskanalys
för att säkerställa att skyddsnivån är tillräckligt hög.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi hanterar och lagrar dina
personuppgifter endast så länge vi har en laglig grund för behandlingen. Det
kan t.ex. innebära att vi behöver lagra personuppgifter för att följa lagar som
kräver det. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera
dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Vilka rättigheter har du vars personuppgifter behandlas hos oss?

Med dataskyddsförordningen kommer flera rättigheter som den registrerade kan förvänta sig av den personuppgiftsansvarige (kommunen, staden, förvaltningen eller bostadsbolaget). Dessa rättigheter kan dock komma att inskränkas då annan lagstiftning i Sverige får företräde. Exempelvis kan kommunallag, arkivlag, socialtjänstlag, med flera påverka dessa rättigheter.

För att få tillgång till de personuppgifter den beställande verksamheten behandlar om dig kan du begära att få ta del av dessa. I de fall Collactivate AB utgör personuppgiftsbiträde åt verksamheten (tex.  kommunen, staden, förvaltningen eller bostadsbolaget) som lagrar dina personuppgifter hänvisar vi till respektive personuppgiftsansvarig i den verksamheten för att få ta del av denna information även om den ligger lagrad och tekniskt bearbetas inom ramen för Collactivates AB:s tjänsteleverans. Du kan också kontakta Collactivate AB via mejl: dataskyddsombud@Collactivate.com så för vi din förfrågan vidare till rätt person i den personuppgiftsansvarigas organisation.

Om du som registrerad har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss eller lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor.

Länk till Dataskyddsförordningen

Innehåll som kan döljas

Rätten till tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till och besked om vilka personuppgifter som vi behandlas om dig. Tillgång och besked kan du få i ett så kallat registerutdrag. I det tydliggör vi vilka personuppgifter som vi har om dig och varför vi behöver dem.

Rätten till rättelse av dina personuppgifter

Du har rätt att begära rättelse av de personuppgifter som behandlas om dig ifall dessa är felaktiga.

Rätten till radering av dina personuppgifter

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Det
kan t.ex. vara att vårt ändamål med behandlingen har upphört eller att du anser
att vi använder fler personuppgifter än nödvändigt. Vid en sådan begäran kommer
vi att pröva om personuppgifterna kan raderas, vi kan t.ex. vara skyldiga att
bevara enligt rättslig förpliktelse.

Rätten att säga invända mot och/eller begränsa en behandling av dina personuppgifter:

Du har rätt att invända dig mot behandlingar som utförs på dina personuppgifter. Du kan till exempel invända dig mot en behandling tillfälligt om personuppgifterna varit/är felaktiga. Du har även rätt att specifikt invända dig mot behandlingar för nedanstående:

Direktmarknadsföring

Du har rätt att invända dig mot vår behandling av dina personuppgifter som berör direktmarknadsföring och till exempel kunna avregistrera dig från våra nyhetsbrev. Direktmarknadsföring kan till exempel vara e-post, sms och fysisk reklam.

Berättigat intresse

Du har rätt att invända dig mot behandlingar av dina personuppgifter som grundar sig på intresseavvägning. Det innebär att vi då endast har rätt att fortsätta
behandla dina personuppgifter om vi kan visa att vårt berättigade intresse är större än ditt och dina rättigheter. Vi har även rätt att fortsätta behandla de personuppgifter som befinner sig under rättslig förpliktelse.

Rätten till dataportabilitet

Om behandlingen grundar sig på samtycke, avtal och om så är tekniskt möjligt har du rätten begära dataportabilitet. Detta gäller endast de uppgifter som finns i ett strukturerat format och som du själv har tillhandahållit oss.

Personuppgifter vi hanterar

På Collactivate tar vi hanteringen av personuppgifter på största allvar. Vi bearbetar en mångfald av personuppgifter genom flera IT-system för att effektivt kunna driva vår verksamhet och tillhandahålla våra tjänster till våra kunder. Vår strävan är att begränsa mängden personuppgifter vi hanterar till det nödvändigaste, samtidigt som vi fullt ut uppfyller alla regulatoriska och affärsmässiga krav. Detta görs i syfte att erbjuda en förstklassig användarupplevelse.

För att få en djupare insikt i vilka system som hanterar specifika personuppgifter, deras syften, och var informationen lagras, vänligen använd knappen nedan.

Uppdatering om hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi kan komma att uppdatera
den här informationstexten. Skulle vi göra ändringar kommer du få ta del av
uppdaterad information där förändringarna framgår. Den senaste versionen av
informationen finns alltid publicerad här på ikanobostad.se.

Vem kan du kontakta vid frågor?

Om du har några frågor
relaterat till hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta: personuppgifter@Collactivate.com

 Till ovan e-postadress kan du
även kontakta oss för begäran av någon av dina rättigheter

Har du en fråga som du vill ta direkt till med dataskyddsombudet? Mejla till dataskyddsombud@Collactivate.com