Utdrag ur BRÅ:s studie ”Att arbeta brottsförebyggande med Effektiv Samordning för Trygghet (EST) – En exempelsamling”

Hösten 2016 fick sju kommuner en förfrågan från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) om att delta som pilotområden för att pröva och ut- veckla ett nytt arbetssätt för samverkan kring ökad trygghet (Effektiv samordning för trygg- het, EST).
Syftet var att utveckla en metod för effektivare samverkan i de bostadsområden som polismyndigheten karaktäriserat som ut- satta eller särskilt utsatta.
Arbetssättet skulle fungera i linjeverksamheten, och integrera det händelseinriktade med det långsiktigt brotts- förebyggande arbetet. Efterhand har metoden visat sig vara lämplig även för andra typer av bostadsområden.

Vad är EST?
Effektiv samordning för trygghet (EST) är ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention.
Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa.
Det systematiska arbetet innebär att man har fasta rutiner avseende deltagare (funktioner), dagordningar, formulär, checklistor, mötestider och dokumentation.

Läs hela BRÅ:s studie här