Förebygg brott med rätt åtgärder

Trygghetstrappan

Trygghetstrappen är ett verktyg för att på ett systematiskt och kontrollerat sätt vida rätt åtgärder, vid rätt tidpunkt – utan att dra på sig onödiga kostander. Efter varje steg i Trygghetstrappan utvärderas åtgärden för att se att det gett önskad effekt. Gav inte insatsen resultat är det dags att ta till kraftigare åtgärder, det vill säga ta nästa steg i Trygghetstrappan.
Collactivate Trygghetstrappan
Trygga bostäder

Att arbeta brottsförebyggande och trygghets-främjande

Vi på Collactivate menar att ni som bostadsbolag, kommun eller fastighetsägare har mycket att vinna på att redan på ett tidigt stadium arbeta brottsförebyggande och trygghetsfrämjande. Hos BRÅ, Brottsförebyggande Rådet, finns flera bra studier och arbetsprocesser att ta del av. Vi ha baserat vår Trygghetstrappa på delar av dessa studier.

BRÅ skriver bland annat ”Det talas ofta om samverkan i det brottsförebyggande arbetet.” vidare skriver de ”samverkan kan läggas upp och utföras stegvis enligt ett kunskapsbaserat arbetssätt. En viktig del av denna samverkansprocess är samverkansöverenskommelser och medborgarlöften.

En samverkan i brottsförebyggande arbete, som utgår från lokala lägesbilder, kan beskrivas som ett kretslopp med fem steg i vilka arbetet initieras, planeras, genomförs och följs upp för att sedan starta igen. De olika stegen är inte exakt avgränsade, och arbetet går inte alltid framåt steg för steg. Ny information eller nya förhållanden kan innebära att tidigare steg behöver göras om och att processen behöver backa.
Läs mer på bra.se

Broken Window-teorin

Teorin, Broken Windows, baserar sig på en analogi: byggnader som inte underhålls eller repareras snabbt efter skadegörelse, leder till ännu ett krossat fönster och därefter fler krossade fönster. Till slut kanske personer bryter sig in i byggnaden, och om den är övergiven, kanske byggnaden även blir ockuperad med risk för att förstöras helt.

Tanken inom teorin är att dåligt beteende föder sämre beteende och det gäller att förebygga oordning innan det trappas upp.

Broken Windows är en teori inom kriminologi och metod för brottsbekämpning och brottsprevention. Broken Windows formulerades som en moralisk-politisk appell i en artikel 1982 av två amerikaner, sociologen George Kelling och statsvetaren James Wilson. Läs mer på Wikipedia

Broken Window
Trygg och trevlig innergård

EST-arbete (Effektiv Samordning för ökad Trygghet).

Utdrag ur BRÅs studie ”Att arbeta brottsförebyggande med Effektiv Samordning för Trygghet (EST) – En exempelsamling”

Hösten 2016 fick sju kommuner1 en förfrågan från Brottsförebyggande rådet (Brå) om att delta som pilotområden för att pröva och ut- veckla ett nytt arbetssätt för samverkan kring ökad trygghet (Effektiv samordning för trygg- het, EST). Syftet var att utveckla en metod för effektivare samverkan i de bostadsområden som polismyndigheten karaktäriserat som ut- satta eller särskilt utsatta. Arbetssättet skulle fungera i linjeverksamheten, och integrera det händelseinriktade med det långsiktigt brotts- förebyggande arbetet. Efterhand har metoden visat sig vara lämplig även för andra typer av bostadsområden.

Vad är EST?
Effektiv samordning för trygghet (EST) är ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention. Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet ge- nom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa.2 Det systematiska arbetet innebär att man har fasta rutiner avse- ende deltagare (funktioner), dagordningar, formulär, checklistor, mötestider och dokumentation.

Läs hela BRÅs studie här