Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

Vi på Collactivate AB menar att ni som bostadsbolag, kommun eller fastighetsägare har mycket att vinna på att redan på ett tidigt stadium arbeta brottsförebyggande och trygghetsfrämjande.
Hos BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) finns flera bra studier och arbetsprocesser att ta del av.
Vi ha baserat Collactivate AB:S Trygghetstrappa på delar av dessa studier.

BRÅ skriver bland annat ”Det talas ofta om samverkan i det brottsförebyggande arbetet.” vidare skriver BRÅ: ”samverkan kan läggas upp och utföras stegvis enligt ett kunskapsbaserat arbetssätt. En viktig del av denna samverkansprocess är samverkansöverenskommelser och medborgarlöften.

En samverkan i brottsförebyggande arbete som utgår från lokala lägesbilder, kan beskrivas som ett kretslopp med fem steg i vilka arbetet initieras, planeras, genomförs och följs upp för att sedan starta igen. De olika stegen är inte exakt avgränsade, och arbetet går inte alltid framåt steg för steg. Ny information eller nya förhållanden kan innebära att tidigare steg behöver göras om och att processen behöver backa.

Läs mer på bra.se